Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

        Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động hợp tác doanh nghiệp; là cầu nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và giới thiệu việc làm, thực tập sản xuất, thực tập trải nghiệm cho học sinh, sinh viên và thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Chi tiết

Đào tạo Bồi dưỡng

Hợp tác Doanh nghiệp

Việc làm Sinh viên

Tuyển dụng